Algemene Voorwaarden


Bianca van der Aalst Fotografie

Bianca van der Aalst

Weg van de Vrede 22

3815PG Amersfoort

info@biancavanderaalstfotografie.nl


Versie: 31-01-2024

KvK: 81508077

Btw-nummer: NL003572124B55


Bij het boeken of kopen van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.


1. ALGEMEEN

1.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Bianca van der Aalst Fotografie.  

1.2.     Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.

1.3.     Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Bianca van der Aalst Fotografie eenzijdig worden aangepast. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de klant medegedeeld. Indien de klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen voor deze datum. De fotografe heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.


2. OPDRACHT/BOEKING

2.1.     Een reportage boeken kan via de website, per e-mail of telefonisch. Door het geven van een opdracht/ het boeken van een reportage en ondertekenen van de overeenkomst zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard.

2.2.     Tarieven vermeld op de website zijn inclusief btw en exclusief reiskosten vanaf 15 km buiten Amersfoort, die bedragen € 0,35 per km.

2.3.     Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bianca van der Aalst Fotografie heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van de offerte dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de dienst.

2.4.     Bianca van der Aalst Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

2.5.     Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door Bianca van der Aalst Fotografie slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Bianca van der Aalst Fotografie is geretourneerd.

2.6.     Voor alle reportages geldt dat de opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie. Uiteraard denkt Bianca van der Aalst Fotografie met u mee. Let op dat de opdrachtgever ook een reservelocatie in gedachte houdt bij slecht weer. Indien er gebruik gemaakt gaat worden van een specifieke locatie waarbij een vergunning, toestemming, toegangsprijzen, parkeerkosten e.d. vereist zijn, is de opdrachtgever hier verantwoordelijk voor. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van toegang.


3. LEVERING

3.1.     Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. De foto’s worden geselecteerd naar inzicht van Bianca van der Aalst Fotografie. Zij is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Bianca van der Aalst Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.

3.2.     De foto’s worden aangeleverd in JPEG. Onder geen enkele mogelijkheid wordt het RAW-bestand aangeleverd. Het is niet toegestaan de door Bianca van der Aalst Fotografie aangeleverde foto’s zelf nog bij te snijden of te bewerken. De foto’s dienen altijd in originele staat, zoals aangeleverd door Bianca van der Aalst Fotografie, gebruikt te worden.

3.3.     Bianca van der Aalst Fotografie is voor de levering van fotoproducten afhankelijk van de levering van derden. De termijn voor deze levering wordt in alle redelijkheid vastgesteld door Bianca van der Aalst Fotografie. De verzendkosten van de fotoproducten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bianca van der Aalst Fotografie is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afdruk indien deze door de opdrachtgever zelf wordt afgedrukt, zowel thuis als bij een bedrijf.

3.4.     U ontvangt binnen uiterlijk 10 werkdagen toegang tot de preview-selectie van de foto’s, waaruit u het aantal foto’s (inbegrepen in de reportage/het afgenomen pakket) kunt selecteren en eventueel meer kunt bijkopen. Deze foto’s zijn uitsluitend bestemd om foto’s uit te kiezen en mogen in geen enkel geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook. 

Na selectie en betaling van de factuur, ontvangt u de definitief bewerkte foto’s in twee formaten. In hoge resolutie, als JPG, zonder logo, voor eigen gebruik in de privésfeer. Daarnaast ontvangt u lage resolutie bestanden, als JPG met logo voor online gebruik. 

3.5.     De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de foto’s en de daarbij horende back-up. Bianca van der Aalst Fotografie bewaart de foto’s gedurende een periode van een jaar. Aan deze extra service kunnen geen rechten worden ontleend.  

3.6.     De foto’s worden verstuurd via Pixieset en/of WeTransfer naar de opdrachtgever. De daarbij horende voorwaarden van Pixieset en WeTransfer zijn daarbij van toepassing.

3.7.     Onbewerkte bestanden worden niet geleverd.

3.8.     Bianca van der Aalst Fotografie werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de opdrachtgever op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart. Bianca van der Aalst Fotografie is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de opdrachtgever. U heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van uw eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

3.9. De gekozen foto’s worden na betaling van de gehele factuur binnen 14 dagen geleverd. Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of direct na de shoot door de fotografe met de klant gecommuniceerd.

4.0. Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotografe gebruikt te worden.


4. VERGOEDING

4.1.     De reportage is bevestigd wanneer de aanbetaling is voldaan en er schriftelijk akkoord is gegeven door middel van het ondertekenen van de overeenkomst. U gaat dan ook automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. De factuur ontvangt u bij de bevestigingsmail met alle informatie en gegevens.

4.2.     Na de reportage ontvangt u een factuur met het restbedrag samen met een preview. De rest van de foto’s wordt geleverd nadat het restbedrag is betaald.

4.3.     Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld buiten het geval van een tekortkoming, helaas niet mogelijk.

4.4.     Voor bijzondere data zoals feestdagen (bijvoorbeeld Pasen, Pinksteren, Kerst, Oud&Nieuw etc.) gelden tarieven met een toeslag van € 50,- (geboortefotografie uitgesloten).


5. ANNULERING

5.1.     Bij annulering van een reportage binnen 14 dagen voor de geplande reportage zullen er geen extra kosten in rekening worden gebracht maar wordt de aanbetaling niet teruggestort. Dit ter vergoeding van het geleden verlies van Bianca van der Aalst Fotografie.

5.2.     Bij annulering van ieder andere reportage geldt dat bij annulering binnen 48 uur voor de afgesproken datum/tijd 50% van de kosten in rekening wordt gebracht. Er gelden andere annuleringskosten voor een geboortereportage (zie punt 12. Geboortefotografie).

5.3.     In het geval dat Bianca van der Aalst Fotografie niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht en u heeft niet gekozen voor een back-up fotograaf, dan heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.

6. VERPLAATSEN VAN FOTOREPORTAGE

6.1.     Bij fotoreportages op een buitenlocatie wordt bij weersvoorspellingen met veel wind en/of regen/storm/onweer in overleg een nieuwe datum gekozen. Uiterlijk 1 dag van te voren beslist Bianca van der Aalst Fotografie of de fotoreportage kan doorgaan op basis van de weersvoorspellingen en zal contact worden opgenomen met de opdrachtgever over deze beslissing.  

6.2.     Omdat de fotograaf afhankelijk is van natuurlijk licht, is het belangrijk dat het geen zeer bewolkte dag is wanneer de newborn fotoreportage plaatsvindt. Zeker wanneer uw huis/slaapkamer niet beschikt over grote ramen en witte/lichte wanden, is de behoefte aan genoeg goed daglicht groot. Zeer slechte weersvoorspellingen kunnen niet aan deze behoefte voldoen en vragen dan om het verplaatsen van de fotoreportage. In overleg met Bianca van der Aalst Fotografie plant u dan op korte termijn een nieuwe datum.


7. FACTUUR EN BETALING

7.1. De klant dient bij het boeken van een fotoshoot aanbetaling van €25,- te doen. Pas als deze aanbetaling is voltooid, staat de datum van de opdracht vast.    

7.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij geboortefotografie bestaat de mogelijkheid om in twee termijnen te betalen, waarbij de tweede termijn na de geboorte (en vóór aanlevering van de foto’s) wordt voldaan.

7.3.     Indien Bianca van der Aalst Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de in 7.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de opdrachtgever de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

7.4.     Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Bianca van der Aalst Fotografie ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

7.5.     Geen enkel gebruik van de foto’s op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever enige uitstaande factuur van Bianca van der Aalst Fotografie nog niet heeft voldaan.


8. KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID

8.1.     Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering van de geleverde foto’s schriftelijk/per mail aan Bianca van der Aalst Fotografie te worden medegedeeld. Bianca van der Aalst Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren of te komen met een passende oplossing, die beide partijen ten goede komt.

8.2.     Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 8.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.

8.3.     Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

8.4.     Bianca van der Aalst Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Canon in het hoogwaardig segment. Bianca van der Aalst Fotografie zorgt voor een gedegen back-up en risicospreiding. Bij technische problemen is Bianca van der Aalst Fotografie niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, file, diefstal of een defecte geheugenkaart, is iedere aansprakelijkheid van Bianca van der Aalst Fotografie uitgesloten.


9. AUTEURSRECHT EN PORTRETRECHT

9.1.     Op alle foto’s van Bianca van der Aalst Fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bianca van der Aalst Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie. Iedere toestemming voor publicatie of gebruik van foto’s is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Bianca van der Aalst Fotografie en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie, deze moet u op ieder verzoek van Bianca van der Aalst Fotografie kunnen tonen.

9.2.     Het portretrecht ligt bij de geportretteerde. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, geeft deze automatisch toestemming aan de fotograaf om de foto’s te mogen gebruiken voor publicatiedoeleinden voor website, sociale media, wedstrijden, promotiedoeleinden, etc. Bianca van der Aalst Fotografie zal dit altijd per mail nog even schriftelijk ter bevestiging vragen als de opdrachtgever de foto’s heeft ontvangen en bekeken.

9.3.     Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Bianca van der Aalst Fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met mij op.

9.4.     Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

9.5.     Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (zoals social media, website etc.) Wil de klant een specifieke foto niet online hebben dan kan dit overlegd worden met de fotografe. Wanneer de klant geen enkele foto online geplaatst wil hebben, dan moet dit tijdens het boeken van de shoot bekend gemaakt worden. Er worden nooit foto’s zonder toestemming naar een ander bedrijf doorgegeven. Ook bij publicatie in een (online) magazine wordt toestemming gevraagd.

9.6.     De website en alle content van de website zijn eigendom van Bianca van der Aalst Fotografie. Deze mogen niet worden gedownload, gekopieerd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd, vermenigvuldigd of anders gebruikt worden zonder dat daar de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor gegeven is door Bianca van der Aalst Fotografie.

9.7. Wil de klant een specifieke foto niet online hebben dan kan dit overlegd worden met de fotograaf. Wanneer de klant geen enkele foto online geplaatst wil hebben, dan moet dit vooraf de fotoshoot bekend gemaakt worden aan de fotografe. Het is voor de klant niet toegestaan om foto’s zonder toestemming van de fotograaf door te spelen naar een commercieel bedrijf.


10. FAILLISSEMENT / SURSEANCE

10.1. Zowel de Fotograaf als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.


11. CADEAUBON

11.1. U kunt een Cadeaubon afnemen van Bianca van der Aalst Fotografie voor een eigen te bepalen bedrag. De Cadeaubon dient vooraf betaald te worden en pas na ontvangst van de betaling zal de Cadeaubon per post of digitaal verstuurd worden.

11.2. De Cadeaubon is geldig tot 2 jaar na uitgiftedatum. Dit is de datum die op de Cadeaubon vermeldt staat. Een eventuele fotoreportage die met de Cadeaubon geboekt wordt, dient voor deze vervaldatum plaats te vinden.

11.3. De originele Cadeaubon dient bij de fotoreportage ingeleverd te worden bij de fotograaf.

11.4. Een Cadeaubon is niet terug te ruilen in ontvangst voor geld en moet in 1 keer besteedt worden. Bij besteding van een lager bedrag dan de waarde van de bon kunt u, op aanvraag, een nieuwe bon ontvangen voor het restbedrag. Deze behoudt echter de vervaldatum van de originele bon.

12. GEBOORTEFOTOGRAFIE

12.1. Iedere bevalling is anders en Bianca van der Aalst Fotografie fotografeert de situatie zoals deze zich voordoet. Hierdoor kan het voorkomen dat de opdrachtgever niet de foto’s ontvangt die hij/zij voor ogen had (bijvoorbeeld een badbevalling wordt onverwachts een ziekenhuisbevalling). 

12.2. Wanneer door zorgverleners tijdens de bevalling wordt aangegeven dat fotograferen (al dan niet tijdelijk) niet (langer) is toegestaan, staakt Bianca van der Aalst Fotografie haar activiteiten. Deze zullen weer worden opgepakt, zodra door de zorgverleners wordt aangegeven dat dit weer is toegestaan. 

Wanneer de zorgverlener onverhoopt of onverwachts geheel toegang weigert, waardoor de fotografie niet kan uitvoeren, zal er vervangende fotografie aangeboden worden, zoals bijvoorbeeld een kraamreportage-, een newbornshoot- of een motherhoodshoot. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

12.3. De opdrachtgever mag verwachten dat Bianca van der Aalst Fotografie niet meer dan 45 minuten nodig heeft om zich klaar te maken om richting de overeengekomen plaats van de geboorte te vertrekken. Hierbij is geen rekening gehouden met de geschatte reistijd. De reistijd dient hierbij opgeteld te worden.

12.4. Bianca van der Aalst Fotografie fotografeert bij te weinig licht met flitslicht. Hoewel er gebruik wordt gemaakt van lichtgevoelige apparatuur kan er zonder voldoende licht niet naar wens gefotografeerd worden. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat er voldoende licht aanwezig kan zijn in de ruimte waar de bevalling plaats zal gaan vinden als er geen gebruik gemaakt wenst te worden van flitslicht.

12.5. Met het voldoen van de betaling gaat de opdrachtgever akkoord met de wijze van betaling zoals vooraf in de offerte staat vermeld. Afhankelijk van de voorkeur van de opdrachtgever kan dit in één termijn of in twee termijnen zijn. Een geboortereportage wordt alleen definitief gereserveerd na het bevestigen van de algemene voorwaarden van Bianca van der Aalst Fotografie én het​ betalen van de vooraf toegezonden offerte. Van het totaalbedrag betreffen €249,- reserveringskosten. Bij annulering van een geboortereportage zal dit bedrag, € 249,-, in geen enkel geval worden gerestitueerd. Wanneer er wordt geannuleerd binnen 2 maanden voordat de bevalling plaats zal gaan vinden, zal dit bedrag € 500,- euro bedragen.

Indien de opdrachtgever verzuimt Bianca van der Aalst Fotografie te bellen, wanneer de geboorte/bevalling plaats vindt, is de opdrachtgever het totaalbedrag verschuldigd aan Bianca van der Aalst Fotografie, dus óók een eventuele tweede termijn.

12.6. Levering fotomateriaal: De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in JPEG, binnen 8 weken na de geboortedatum afgeleverd via een beveiligde online galerij (Pixieset) en/of persoonlijk via een USB.

12.7. De beeldselectie van de geboortereportage wordt door Bianca van der Aalst Fotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Bianca van der Aalst Fotografie bepaald. Hierin heeft de opdrachtgever geen inspraak. Alle files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in het album, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving.

Bij een geboortereportage worden minimaal 100 foto’s geleverd, waarvan het een gedeelte in zwart/wit-bewerking zal zijn. Het is mogelijk om binnen 48 uur na de geboorte een foto te ontvangen die gebruikt kan worden voor op het geboortekaartje. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden, mits gebruik wordt gemaakt van naamsvermelding van Bianca van der Aalst Fotografie. Indien naamsvermelding achterwege blijft, ontvangt Bianca van der Aalst Fotografie daar een vergoeding van € 35, - voor.

Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW-bestanden op de voor typerende wijze van bewerken.

12.8. Ruwe bestanden worden niet geleverd.

12.9. Foto’s en gebruik (zie ook punt 9. Auteursrecht) Voor geboortefotografie:

  • Er wordt geprobeerd minimaal 100 foto’s af te leveren (indien de situatie zich hiervoor leent).
  • De fotograaf mag naar eigen, creatieve, inzicht de foto’s maken. De opdrachtgever mag de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor privédoeleinden. De foto’s mogen op social media ook gewoon gedeeld worden; vermeld aub wel altijd de website of zakelijke social mediapagina(‘s) van Bianca van der Aalst Fotografie, kortom met de naamsvermelding, er duidelijk bij. 
  • Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet-commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van de copyright-vermelding. 

12.10. Meefotograferen: Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen​

ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf opgezette poses en settings e.d. ‘mee’ te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen en fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen, of wanneer gasten gebruik maken van flitslicht, waardoor belangrijke momenten worden gemist en/of niet kunnen worden vastgelegd zoals gewenst, dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Indien de opdrachtgever een professionele videograaf inhuurt, dan zal de opdrachtgever aangeven of fotograaf of videograaf de momenten moet vastleggen op het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt. Bianca van der Aalst Fotografie zal haar best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf.

12.11. Bewaren bestanden: De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden. 

Bestanden worden sowieso minstens een tweetal maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back-up!

Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. 

12.12. Onmacht: In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van één van de vervangende fotografen. Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na de geboorte geschieden.Bianca van der Aalst Fotografie zal, indien gewenst door de opdrachtgever, proberen binnen haar netwerk een vervangende fotograaf te  regelen voor de geboortedag, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. De opdrachtgever betaalt bij het inschakelen van een back-up-fotograaf het bedrag aan Bianca van der Aalst Fotografie, zoals eerder overeengekomen. De back-up-fotograaf en Bianca van der Aalst Fotografie regelen onderling de verdere financiële afwikkeling.


13 FOTOALBUM

13.1. Bij geboortefotografie zit standaard een album inbegrepen (zie de pakketprijzen voor de maten). Bianca van der Aalst maakt een proefversie van het album bij geboortefotografie op met inhoud en lay-out. Deze lay-out, en de inhoud m.b.t. gekozen foto’s, mogen 2x kosteloos worden gewijzigd. Alleen werk van Bianca van der Aalst Fotografie mag in het album worden opgenomen om de kwaliteit van het album te waarborgen, mits anders overeengekomen.

Eventuele aanpassingen voor het album, na het ontvangen van de proefversie, dienen binnen 1 maand na ontvangst door de opdrachtgever te worden aangeleverd bij Bianca van der Aalst Fotografie, zodat het album kan worden opgemaakt en besteld. Na een half jaar na de geboortedatum is het helaas niet meer mogelijk een album te bestellen, tenzij anders is overeengekomen. 

13.2. De prijzen zoals in de offerte zijn genoemd, zijn tot drie maanden na de aanlevering van de geboortereportage geldig. Na deze tijd kan het zijn dat de tarieven zijn aangepast bij de drukker/leverancier en daardoor dus ook bij Bianca van der Aalst Fotografie.

13.3. Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij drukker/ leverancier besteld. Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling.  Echter levert dit geen garantie, Bianca van der Aalst Fotografie is​ daarbij immers afhankelijk van derde partijen (drukker, bezorgdienst, etc.) Schade aan producten  moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.


14. PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

14.1. De Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie van de gemaakte afspraken, het contract & persoonsgegevens wordt indien nodig slechts gedeeld met een vervangende fotograaf.

Indien klant een product bestelt kan Bianca van der Aalst Fotografie er voor kiezen deze rechtstreeks bij de opdrachtgever te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van de opdrachtgever worden doorgegeven aan de leverancier voor de verzending van het product.

14.2. In de bestandsnamen van foto’s worden geen persoonsgegevens gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen in online zoekmachines, wanneer er op de namen van opdrachtgevers wordt gezocht.